Rào, dây PQ, xích, cờ đuôi nheo

Rào, dây PQ, xích, cờ đuôi nheo